אנו שמחים להעמיד לשירות הגולשים מאגר מידע בתחום דיני גירושין, גישור ונושאים נוספים הקשורים למשפט ומשפחה. מקווים שמאגר המידע יתרום לקוראים ויספק להם זוית נוספת בהבנת תהליכים שונים בעולם המשפט והמשפחה, מידע העשוי להיות רלוונטי לחיי כל אדם בתקופה זו או אחרת של החיים. עם זאת חשוב לזכור כי אין במידע שלהלן כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. ההמלצה הגורפת היא לקבל ייעוץ מקצועי משפטי ו/או אחר לפני כל פעולה המסתמכת על מידע המופיע כאן.

חוק יחסי הממון

חוק יחסי ממוןחוק יחסי ממון מסדיר את הנושא של חלוקת רכוש בין בני זוג וחל על זוגות שנישאו לאחר תאריך 1.1.74. הנושא הראשון העולה מתוך החוק הוא "הסכם ממון" ואופיו המשפטי, המעשי והכלכלי. החוק מגדיר הסכם ממון בתור הסכם המסדיר את יחסי הממון בין בני זוג ולפיכך חייב להיערך בכתב. כל שינוי בהסכם ממון ייערך גם הוא בכתב, גם לפי החוק. יש לאשר את הסכם הממון בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני. בקרב זוגות העורכים הסכם ממון לפני הנישואין קיימת גם אפשרות של עריכת הסכם מן הסוג הזה בפני נוטריון או רושם הנישואין. עם זאת, גם שינוי של הסכם הממון יש לאשר בעתיד באותה הדרך.

לצורך מתן אישור על הסכם ממון אמור הגוף המאשר לבדוק שבני הזוג ערכו את ההסכם מרצונם החופשי, שהם מבינים את הכתוב ומכירים במשמעות ובתוצאות. במידה ובית הדין הרבני נדרש לאשר הסכם גירושין, הסכם הממון מהווה אישור בכל הנוגע לחלק הרכושי.

חוק יחסי ממון – מהו איזון משאבים? 

הנושא השני שכדאי לציין בהקשר של חוק יחסי ממון הוא איזון משאבים. עם פקיעת הנישואין עקב גירושין או מותו של בן זוג, זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שווים של כלל הנכסים. החריג תקף על נכסים שאינם חלק ממסת הנכסים העומדים לאיזון, כגון נכסים שהיו לבני הזוג ערב הנישואין, או שקיבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין. גם גמלה המשתלמת לאחד מבני הזוג על ידי המוסד לביטוח לאומי, גמלה או פיצוי שנפסקו או המגיעים על פי חוק לאחד מבני הזוג בשל נזק גוף או מוות אינם ניתנים לחלוקה. לבסוף, חוקי יחסי הממון קובע עוד כי איזון משאבים אינו חל על נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששוויים לא יאוזן ביניהם.

חוק יחסי ממון מגדיר כיצד צריך להתבצע איזון משאבים. ראשית, לצורך האיזון יש לרשום על פי החוק את נכסי כל אחד מבני הזוג בניכוי החובות המגיעים ממנו, למעט חובות בקשר לנכסים שאין לאזנם. שנית, אם שווים של נכסי בן זוג אחד עולים על שוויים של נכסי השני, חייב האחד לתת לשני את מחצית ההפרש בכסף או בשווה ערך לכסף. במקרים בהם לא קיימת הסכמה על איזון המשאבים או על השאלה מה מגיע מהאחד לשני, באיזו דרך יבוצע האיזון וכן הלאה, יחליט בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לפי הנסיבות. חוק יחסי ממון מציין כי הערכאה השיפוטית מוסמכת לקבוע את מועדי הביצוע, הבטחתו ושאר תנאיו, לרבות תוספת ריבית במקרה של ארכה או סילוק בשיעורים. בית המשפט מתחשב בכל הנסיבות הקשורות במצבו הכלכלי של כל אחד מבני הזוג. מטרתו של בית המשפט היא למנוע ככל האפשר אובדן של מקור פרנסה סבירה, הפסקת קיומו של תאגיד או מקום עבודה ופגיעה בצבירת הזכויות הסוציאליות של אחד מבני הזוג.

הברחת נכסים ומקרים מיוחדים של איזון משאבים

נכס שבן זוג הוציא או התחייב להוציא מרשותו מתוך כוונה להבריח רכוש, נחשב על פי חוק יחסי הממון ולצורך איזון המשאבים כאילו הוא עדיין של בן הזוג. הנחיה זו תקפה גם לגבי נכס הניתן במתנה או שלגביו ניתנה התחייבות לתת במתנה, למעט מתנות ותרומות הניתנות לפי הנהוג בנסיבות העניין.

חוק יחסי ממון מוסיף כי במקרים מיוחדים רשאי בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני הדן באיזון המשאבים לקבוע את אופן ההתנהלות המקובל. הוא רשאי לקבוע נכסים נוספים מעבר לקבוע בחוק ששווים לא יאוזן, לקבוע שאיזון הנכסים במלואו או מקצתו לא יהיה בחלקים שווים ואף לקבוע כי האיזון יתבצע לפי שווים של הנכסים במועד מוקדם יותר שייקבע מראש ולא בשעת פקיעת הנישואין. יתרה על כך, חוק יחסי ממון מסמיך את הערכאה המשפטית הדנה באיזון משאבים לקבוע במקרים מיוחדים כי האיזון לא יתייחס לנכסים שהיו לבני הזוג בזמן פקיעת הנישואין, אלא רק לנכסים שהיו להם במועד מוקדם יותר.

חוק יחסי הממון קובע שאיזון משאבים ניתן לביצוע רק לאחר פקיעת הנישואין, אולם הוא מציין כי גם במהלכם ניתן להגיש תביעה לשמירת זכויות ברכוש.

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני