אנו שמחים להעמיד לשירות הגולשים מאגר מידע בתחום דיני גירושין, גישור ונושאים נוספים הקשורים למשפט ומשפחה. מקווים שמאגר המידע יתרום לקוראים ויספק להם זוית נוספת בהבנת תהליכים שונים בעולם המשפט והמשפחה, מידע העשוי להיות רלוונטי לחיי כל אדם בתקופה זו או אחרת של החיים. עם זאת חשוב לזכור כי אין במידע שלהלן כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. ההמלצה הגורפת היא לקבל ייעוץ מקצועי משפטי ו/או אחר לפני כל פעולה המסתמכת על מידע המופיע כאן.

חוק גיל הנישואין

חוק גיל הנישואין, תש"י-1950

ס"ח תש"י, 286; ס"ח תשי"ט, 8; ס"ח תש"ך, 60; ס"ח תשנ"ה, 397; ס"ח תשנ"ח, 318.

 

הגדרות

בחוק זה –

"נער" – גבר שלא מלאו לו שבע עשרה שנים;

"נערה" – אשה שלא מלאו לה שבע עשרה שנים;

"נישואין" – כוללים קידושין; והפועל "נשא" לכל בניניו, יתפרש לפי זה;

"פקיד סעד" פירושו – אדם שנתמנה על ידי שר הסעד להיות פקיד סעד לצורך חוק זה.

2. עבירות (תיקון: תשנ"ח)

מי שעשה אחד מאלה –

(א) נשא נערה או נשאה נער;

(ב) ערך נישואין, או סייע בכל תפקיד שהוא בעריכת נישואין, או בקשר לעריכת נישואין, של נערה או של נער;

(ג) השיא נערה או נער שהם בתו או בנו שהם נתונים לאפוטרופסותו – דינו – מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

 

3. עילת תביעה להתרת קשר נישואין (תיקון: תשי"ט, תשנ"ח)

(א) נערכו נישואין בניגוד לסעיף 2, והם תופסים לפי החוק החל על עניני המעמד האישי של הצדדים – תשמש העובדה שהנישואין נערכו בניגוד לסעיף 2 עילת תביעה להתרתם בדרך של גט, או בדרך של פירוק קשר הנישואין, או בדרך אחרת, הכל לפי הוראות החוק החל על עניני המעמד האישי של הצדדים.

(ב) תביעה להתרת קשר נישואין על יסוד העילה האמורה בסעיף קטן (א) יכולה להיות מוגשת על ידי מי שנישאה בהיותה נערה או מי שנישא בהיותו נער, או על ידי אחד מהוריהם או מאפוטרופסיהם, או על ידי פקיד סעד.

(ג) הוגשה, שלא על ידי פקיד סעד, תביעה להתרת קשר נישואין על יסוד העילה האמורה בסעיף קטן (א), ובשעת הגשת התביעה לא מלאו למי שנישאה בהיותה נערה או למי שנישא בהיותו נער שמונה-עשרה שנים תמימות, ופקיד סעד סבור שהדיון בתביעה יש בו ענין לכלל – רשאי הוא להופיע בדיון ולהשמיע בו את טענותיו.

(ד) אין נזקקים לתביעה להתרת קשר נישואין על יסוד העילה האמורה בסעיף קטן (א), אלא אם –

(1) הוגשה התביעה על ידי מי שנישאה בהיותה נערה או מי שנישא בהיותו נער לפני שמלאו להם תשע-עשרה שנים תמימות; או

(2) הוגשה התביעה על ידי אחד מהוריהם או מאפוטרופסיהם של מי שנישאה בהיותה נערה או מי שנישא בהיותו נער, או על ידי פקיד סעד, לפני שמלאו להם שמונה-עשרה שנים תמימות.

 

4. נסיבות מקילות (תיקון: תשנ"ח)

בקביעת ענשו של אדם שיצא חייב בדין על עבירה לפי פסקה (א) של סעיף 2, יביא בית המשפט בחשבון, כגורם לקולא, את העובדות הבאות:

(א) אותו אדם התיר או הסכים להתיר את קשר הנישואין, לפי דרישת בן זוגו, בהתאם להוראות החוק החל על עניני המעמד האישי של הצדדים;

(ב) אותו אדם קיים פסק דין להתרת קשר הנישואין, שניתן מאת בית משפט או מאת בית דין מוסמך.

 

5. היתרי נישואי נערה או נער (תיקון: תש"ך, תשנ"ה, תשנ"ח)

על אף האמור בחוק זה רשאי בית משפט לעניני משפחה לתת היתר –

(1) לנישואי נערה אם היא ילדה או הרתה לאיש אשר לו ברצונה להינשא;

(1א) לנישואי נער – אם האישה אשר ברצונו לשאת הרתה או ילדה לו;

(2) לנישואי נערה או נער אם מלאו להם שש-עשרה שנה ולדעת בית המשפט קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות מתן היתר זה.

5א. בקשה להיתר נישואין (תיקון: תש"ך, תשנ"ח)

בקשה להיתר נישואין לפי סעיף 5 תוגש על ידי הנערה או הנער או על ידי אחד מהוריהם או אפוטרופסיהם או על ידי מי שמבקש להינשא להם.

5ב. נישואין לפי היתר (תיקון: תש"ך)

סעיף 2 לא יחול על נישואין שנערכו בהיתר לפי סעיף 5.

 

6. תיקון פקודת החוק הפלילי

שולב בפקודת החוק הפלילי

7. ביצוע

שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה.

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני