אנו שמחים להעמיד לשירות הגולשים מאגר מידע בתחום דיני גירושין, גישור ונושאים נוספים הקשורים למשפט ומשפחה. מקווים שמאגר המידע יתרום לקוראים ויספק להם זוית נוספת בהבנת תהליכים שונים בעולם המשפט והמשפחה, מידע העשוי להיות רלוונטי לחיי כל אדם בתקופה זו או אחרת של החיים. עם זאת חשוב לזכור כי אין במידע שלהלן כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. ההמלצה הגורפת היא לקבל ייעוץ מקצועי משפטי ו/או אחר לפני כל פעולה המסתמכת על מידע המופיע כאן.

שיתוף בדירת מגורים שנרכשה לפני הנישואין

שיתוף בדירת מגורים שנרכשה לפני הנישואיןבית המשפט העליון קבע בדעת רוב כי בעל יעביר לאשתו מחצית מן הזכויות בדירה שרכש ללא משנתא, זאת על אף שהרכישה בוצעה כארבע שנים לפני הנישואין, לפני שהבעל הכיר את אשתו ולמרות שהדירה רשומה על שמו בלבד. פסק דין זה מעלה תהיות לגבי האופן בו יש להתייחס אל שיתוף בדירת מגורים שנרכשה לפני הנישואין. פסק הדין המובא לעיל מתייחס אל חוק יחסי הממון בין בני זוג, אולם ישנה סבירות לכך שהוא פוגע בעיקרון הפרדת הרשויות. השאלה העקרונית לה הקדיש בית המשפט העליון את מרבית הדיון היא האם קמו לבן הזוג השני זכויות בדירה במרוצת השנים. עוד דן בית המשפט העליון ביחס בין הוראת סעיף 5(א) לחוק יחסי ממון בין בני זוג לבין התנהגות הצדדים במרוצת שנות הנישואין המשותפות.

הדירה שנרכשה על ידי הבעל טרם הנישואין שימשה למגורי המשפחה. הנחת המוצא של דיני משפחה ובתי המשפט בישראל היא שנכס המצוי בבעלותו של אחד מבני הזוג ערב הנישואין, נותר בבעלותו המלאה גם בשעת פקיעת הנישואין. נכס זה לא אמור לכאורה להיכלל במסת הנכסים במסגרת הסדר איזון המשאבים. לצורך איזון המשאבים יש לרשום את נכסי כל אחד מבני הזוג, פרט לנכסים שאין לאזן את שווים. כאשר אין הסכמה בין בני הזוג בשאלה מה מגיע למי או באיזו דרך יבוצע האיזון, רשאי בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לדון במקרה לפי הנסיבות. הוא אף רשאי לקבוע את מועדי הביצוע, הבטחתו ושאר תנאיו, לרבות תוספת ריבית במקרה של ארכה או סילוק בשיעורים.

משמעות הנכס "החיצוני"

עוד לפני הדיון המופיע לעיל קבע בית המשפט במספר הזדמנויות כי סעיף 5(א) לחוק יחסי ממון – הזכות לאיזון בפקיעת הנישואין – אינו מונע יצירת שיתוף בנכס ספציפי מכוח הדין הכללי החל על העניין, כגון דיני קניין, חוזים, נאמנות, עיקרון תום הלב וכדומה. יתרה על כך, הדברים אמורים גם בנכס "חיצוני" הנרכש על פי הרישומים על ידי אחד מבין בני הזוג טרם הנישואין. נטל ההוכחה מוטל אם כן על בן הזוג שאינו רשום כבעלים של הנכס ושהינו "המוציא מחברו". יש להדגיש כי טענת אחד מבני הזוג לזכויות בנכס שנרכש על ידי בן הזוג השני טרם הנישואין יכולה להתבסס על הדין הכללי אך לא על חזקת השיתוף, אשר לגביה נקבע במפורש שאינה חלה במקביל להסדר איזון המשאבים. הנכס "החיצוני" במקרה שלהלן הינו דירת המגורים, אשר לגביה מודגש אופיה וייחודה כנכס משפחתי מובהק ולפיכך נקבע כי מבחינת נטל ההוכחה יש מקום להקל על בן הזוג הטוען לבעלות משותפת.

בני זוג שהתחתנו לאחר תאריך 1.1.74 כפופים לחוק יחסי הממון ולגביהם מודגש כי לשם הכרה בשיתוף בדירת מגורים שהובאה לנישואין על ידי אחד מבני הזוג, יש להראות נסיבות עובדתיות נוספות. מתוך נסיבות אלו אמור בית המשפט להסיק, מכוח הדין הכללי, הקניית זכויות בדירת המגורים. עוד נקבע כי "גבולות הגזרה" בעבור אותן נסיבות עובדתיות "נוספות" אינם חדים. אי אפשר לקבוע מראש כללים ברורים באשר לכל האפשרויות הקיימות במסגרת הדינאמיקה המשפחתית של חיי הנישואין. לכן, בתי המשפט מתלבטים בין מקרה למקרה ונדרשים להפעיל מערכת שיקולים מורכבת באשר לנכס הספציפי וכוונת הצדדים לגביו.

כוונת שיתוף בנכס

באופן כללי, על בן הזוג שמבקש שיוקנו לו מחצית מהזכויות בדירת המגורים שרשומה על שמו של בן הזוג האחר, מוטל להוכיח מעבר לקיומם של חיי נישואין משותפים את קיומו של "דבר מה נוסף" שיעיד על כוונת שיתוף בנכס הספציפי. במרבית המקרים מקבל בית המשפט השקעות כספיות כהוכחה לכוונת השיתוף. עם זאת, כוונת שיתוף ספציפית יכולה לבוא לידי ביטוי גם בהבטחות, מצגים אקטיביים והטעיה אקטיבית. אין צורך להציב רף הוכחה גבוה של הטעייה אקטיבית, ולרוב די במצגים נמשכים בדבר כוונה למכור את דירת המגורים ולרכוש דירה חדשה משותפת.

בית המשפט קבע בפסק הדין האמור פרמטרים אשר אותם מומלץ להביא בחשבון בכל דיון בשאלה האם להכיר בשיתוף ספציפי בדירת מגורים. בין היתר, בית המשפט מונה את אורך חיי הנישואין, שיפוץ מאסיבי והתנהגות הצדדים בתור אינדיקציות לכך שמדובר ברכוש משותף.

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני