אנו שמחים להעמיד לשירות הגולשים מאגר מידע בתחום דיני גירושין, גישור ונושאים נוספים הקשורים למשפט ומשפחה. מקווים שמאגר המידע יתרום לקוראים ויספק להם זוית נוספת בהבנת תהליכים שונים בעולם המשפט והמשפחה, מידע העשוי להיות רלוונטי לחיי כל אדם בתקופה זו או אחרת של החיים. עם זאת חשוב לזכור כי אין במידע שלהלן כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. ההמלצה הגורפת היא לקבל ייעוץ מקצועי משפטי ו/או אחר לפני כל פעולה המסתמכת על מידע המופיע כאן.

צו הגנה

מהו צו הגנה ומתי הוא יינתן?

מהו צו הגנה ומתי הוא יינתן?מקור הסמכות לתת צו הגנה בשנת 1991 חוקקה הכנסת את החוק למניעת אלימות במשפחה. סעיף 2 בחוק מסמיך את בית המשפט לתת "צו הגנה", ומפרט את מהותו של צו ההגנה:

"2.(א) בית המשפט רשאי לתת צו האוסר על אדם … (להלן – צו הגנה):

(1) להיכנס לדירה בה מתגורר בן משפחתו או להימצא בתחום מרחק מסוים מאותה דירה, והוא אף אם יש לו זכות כלשהי בה;

(2) להטריד את בן משפחתו בכל דרך ובכל מקום;

(3) לפעול בכל דרך המונעת או המקשה על שימוש בנכס המשמש כדין את בן משפחתו, והוא אף אם יש לו זכות כלשהי בנכס;

(ב) צו הגנה יכול שיכיל גם דרישה לערובה הן לקיומו והן להתנהגות טובה, או כל הוראה אחרת הדרושה, לדעת בית המשפט, להבטחת שלומו ובטחונו של בן משפחה …"

צו הגנה, אם כך, הוא צו אשר בית המשפט יכול לתת כנגד בן (או בת) משפחה, המאפשר להגביל את אפשרותו של אותו אדם לבוא במגע ובקשר עם המשפחה שלו בתנאים ובמגבלות לפי החלטת בית המשפט ובהתאם לסעיפים. החוק נועד למנוע מצבים של אלימות במשפחה.

חשוב להבין, כי צו הגנה מאפשר לבית המשפט לנקוט צעדים משמעותיים ביותר כנגד אדם ולהרחיק אותו בפועל ממשפחתו ואף מביתו, ולכן חשוב כי הצו יינתן במידתיות, ככל שהדבר דרוש כדי למנוע אלימות במשפחה. צו כזה יכול להינתן כנגד בן משפחה אשר נוהג באלימות כלפי המשפחה או מי מבני מהמשפחה האחרים. לרוב בית המשפט איננו דורש חבלה בפועל ויש גמישות מסוימת בקריטריונים על פיהם מחליט בית המשפט לתת צו הגנה כזה.

מי יכול לבקש צו הגנה?

צו הגנה יכול לבקש כל בן משפחה אשר רואה צורך בכך, על ידי פנייה לבית המשפט לענייני משפחה, המוסמך לדון בכל סכסוך בין בני משפחה. בדרך כלל, בגלל אופי הבקשה, היא תוגש על ידי צד אחד ללא ידיעת הצד השני. בית המשפט רשאי להוציא צו הגנה זמני, אולם יהיה חייב לקבוע מועד לדיון בבקשה בתוך מועד קרוב בטרם יינתן צו הגנה קבוע.

בבית המשפט יעידו בני המשפחה המעורבים – המבקש והמשיב – בפני השופט. לרוב, מגישים הצדדים תצהירי עדות ראשית אשר מחליפים את העדות הראשית שלהם ובבית המשפט הם נחקרים רק בחקירה נגדית על ידי עורכי הדין של הצד השני. לאחר שבית המשפט התרשם מהעדויות, ייתן בית המשפט את החלטתו לגבי צו ההגנה.

איזה מגבלות אפשר להטיל במסגרת צו הגנה?

סמכותו של בית המשפט, כעולה מלשון החוק שהובאה לעיל, היא רחבה למדי בסוגי ההגבלות שהוא יכול להטיל על בן משפחה. צו הגנה יכול להיות בצורה של הרחקה מבית המשפחה, בצורה של הגבלת השהייה בו. התניית השהייה בו בנוכחות של אנשים נוספים, ערובה כספית להתנהגות טוב ועוד תנאים – כדי למנוע אלימות במשפחה. בית המשפט רשאי להטיל מגבלות נוספות, ולהורות כי יימנע מהטרדת המשפחה או מי מבני המשפחה וכו'.

בנוסף, במקרים בהם יש לבן המשפחה רישיון לנשיאת נשק, רשאי בית המשפט להגביל את הרישיון, להתנות את הביקורים בהפקדת הנשק או להגביל את אפשרותו של האדם, שכנגדו ניתן צו ההגנה לשאת את הנשק בעת הביקור בבית המשפחה וכו'.

תקפו של צו הגנה – עד מתי?

צו הגנה מוגבל בתקפו לשלושה חודשים, אולם בית המשפט יכול להאריך את תקפו לפי הצורך מעת לעת לתקופה של עד חצי שנה. מנימוקים מיוחדים שיירשמו, רשאי בית המשפט להאריך את תקפו של צו הגנה לתקופה כוללת שלא תעלה על שנה אחת.

חשוב להבין בהקשר זה, כי מטרת צו ההגנה היא להרחיק את בני הזוג אלה מאלה ל"תקופת צינון" כדי למנוע אלימות ותו לאו. צו ההגנה איננו חלק מהסדר גירושין או ההפרדות של בני הזוג. לכן, תקפו של הצו הוא לתקופה שתאפשר צינון והרגעה של מצב הדברים, כדי לאיין את הסיכון לאלימות מצד מי מבני המשפחה.

צו הגנה או תלונה במשטרה?

חשוב להבין, כי תלונה במשטרה מתחילה הליך פלילי אשר בו המתלוננים אינם "בעלי הבית", ואינם יכולים להחליט אם למשוך את התלונה בחזרה ולעצור את ההליך. הליך צו ההגנה מאפשר לתת פתרון לחשש מבלי להיזקק לתלונה במשטרה. כמובן, כי במקרים של אלימות בפועל, אין לחשוש לפנות אל המשטרה, אשר מוסמכת בעצמה לעצור את בן המשפחה האלים ולהרחיקו למשך ימים מסוימים.

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני