אנו שמחים להעמיד לשירות הגולשים מאגר מידע בתחום דיני גירושין, גישור ונושאים נוספים הקשורים למשפט ומשפחה. מקווים שמאגר המידע יתרום לקוראים ויספק להם זוית נוספת בהבנת תהליכים שונים בעולם המשפט והמשפחה, מידע העשוי להיות רלוונטי לחיי כל אדם בתקופה זו או אחרת של החיים. עם זאת חשוב לזכור כי אין במידע שלהלן כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. ההמלצה הגורפת היא לקבל ייעוץ מקצועי משפטי ו/או אחר לפני כל פעולה המסתמכת על מידע המופיע כאן.

חוק שיווי זכויות האשה

חוק שיווי זכויות האשה, תשי"א-1951 [תיקון אחרון 9/4/00]

1. מטרת החוק [תיקון: תש"ס]

חוק זה מטרתו לקבוע עקרונות להבטחת שוויון מלא בין האישה לבין האיש, ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל.

1א. שויון לפני החוק

(א) דין אחד יהיה לאשה ולאיש לכל פעולה משפטית ; וכל הוראת חוק המפלה לרעה את האשה, באשר היא אשה, לכל פעולה משפטית – אין נוהגים לפיה.

(ב) לענין סעיף קטן (א), אין נפקא מינה אם ביסוד פעולה שתוצאתה היא הפליה היתה כוונה להפלות, או לא.

1ב. אבחנה מותרת [תיקון: תש"ס]

והעדפה מתקנת אין רואים כפגיעה בשוויון או כהפליה אסורה כל אחד מאלה:

(1) אבחנה בין אישה לבין איש, במידה שהיא מתחייבת מהשונות הענינית שביניהם, או מאופיו או ממהותו של הענין;

(2) הוראה או פעולה, שנועדה לתקן הפליה קודמת או קיימת של נשים, או הוראה או פעולה, שנועדה לקדם את שוויונן.

1ג. שמירת זכויות [תיקון: תש"ס]

הוראות חוק זה באות להוסיף על זכויות האישה לפי כל דין, הסכם קיבוצי, חוזה עבודה או חוזה אחר, ולא לגרוע מהן.

2. קניניה של אשה נשואה

לאשה נשואה תהיה כשרות מלאה לקנין ולעשיה בקנינים כאילו היתה פנויה ; ואין קניניה שרכשה לפני הנישואין נפגעים על ידי קשר הנישואין.

3. אפוטרופסות שווה

(א) האם והאב כאחד הם האפוטרופסים הטבעיים על ילדיהם ; מת אחד ההורים, הנשאר בחיים הוא האפוטרופוס הטבעי.

(ב) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לפגוע בכוחו של בית משפט או בית דין מוסמך לנהוג בעניני אפוטרופסות על ילדים, הן על גופם והן על רכושם, בהתחשב עם טובת הילדים בלבד.

4. [תיקון: תשכ"ה]

בוטל.

5. נישואין וגירושין

אין חוק זה בא לפגוע בדיני איסור והיתר לנישואין ולגירושין.

6. שיוויון בזכויות חברתיות

לכל אישה ואיש זכות שווה לקיום בכבוד אנושי, ובכלל זה לשוויון בתחומי העבודה, החינוך, ההשכלה, הבריאות, הדיור, איכות הסביבה והרווחה החברתית.

6א. זכות האישה על גופה [תיקון: תש"ס]

לכל אישה זכות מלאה על גופה; אין בהוראת סעיף זה כדי להתיר איסורים שנקבעו בדין.

6ב. הגנה מפני אלימות [תיקון: תש"ס]

לכל אישה זכות להגנה מפני אלימות, הטרדה מינית, ניצול מיני וסחר בגופה.

6ג. ייצוג הולם [תיקון: תש"ס]

(א) בגוף ציבורי ובועדות המכרזים והמינויים של גוף ציבורי, יינתן ביטוי הולם בנסיבות הענין, לייצוגן של נשים בסוגי המשרות ובדירוגים השונים בקרב העובדים, ההנהלה, הדירקטוריון והמועצה, ובלבד שאם לצורך ביצוע הוראה זו נדרשת העדפת אישה, תינתן העדפה כאמור אם המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים.

(ב) נקבע בחוק כי ימונו להנהלה, לדירקטוריון או למועצה של גוף ציבורי נציגים או חברים כלהלן, לא יחולו עליהם הוראות סעיף זה:

(1) נציגים של גופים או של ארגונים המנויים באותו חוק, אלא אם כן לגוף או לארגון יותר מנציג אחד;

(2) חברים המכהנים בגוף בתוקף היותם נבחרי ציבור;

(ג) בסעיף זה –

"גוף ציבורי" – כל אחד מאלה:

(1) משרד ממשלתי, לרבות יחידותיו ויחידות הסמך שלו;

(2) רשות מקומית;

(3) חברה עירונית, כהגדרתה בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 2;

(4) תאגיד או גוף ציבורי אחר שהוקם בחוק;

(5) חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 3, אלא אם כן קבע שר המשפטים, באישור הועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת, לענין העובדים, כי חובת הייצוג כאמור בסעיף קטן (א) לא תחול;

"הנהלה", "דירקטוריון" ו"מועצה" – לרבות כל גוף הממלא תפקיד כאמור או תפקיד הדומה לו אף אם כינויו שונה.

6ד. שירות בכוחות הביטחון

(א) לכל אישה המועמדת לשירות בכוחות הביטחון, או המשרתת בהם, זכות שווה לזכותו של האיש למלא כל תפקיד, או להיות מוצבת בכל תפקיד; לא יראו פגיעה בזכות זו אם הדבר מתחייב ממהותו או מאופיו של התפקיד.

(ב) בסעיף זה, "כוחות הביטחון" – צבא הגנה לישראל, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר וארגוני הביטחון האחרים של המדינה.

7. תחולה[תיקון: תש"ס]

(א) כפוף להוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג), כל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד את הזכויות שלפי חוק זה.;

(ב) כל בתי המשפט ינהגו לפי חוק זה ; כן ינהג לפי חוק זה כל בית דין המוסמך לדון בעניני המעמד האישי, אלא אם כל הצדדים הם בני שמונה-עשרה שנה ומעלה והסכימו לפני בית הדין, מרצונם הטוב, להתדיין לפי דיני עדתם.

(ג) הוראות חוק זה לא יחולו על מינוי לתפקיד דתי בהתאם לדין הדתי, ובכלל זה על מינוי רבנים ובעלי תפקידים שיפוטיים בבתי דין דתיים.

7א. שמירת דינים [תיקון: תש"ס]

(א) אין בהוראות חוק זה, כפי שתוקנו בחוק שיווי זכויות האישה (תיקון מס' 2), התש"ס-2000 (להלן – החוק המתקן), כדי לפגוע –

(1) בתוקפו של דין שהיה קיים ערב תחילתו של החוק המתקן;

(2) בהוראות שענינן גיל פרישה, גמלה או תגמול אחר, שנקבעו בהסבם קיבוצי או בתקנון של קופת גמל כמשמעותה בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה 4, לפני מועד תחילתו של החוק המתקן.

(ב) שינויים ותיקונים בענינים האמורים בסעיף קטן (א)(2), שנקבעו בדין, בהסכם קיבוצי או בתקנון של קופת גמל, ייעשו, לאחר תחילתו של החוק המתקן, בשים לב לעקרונות שנקבעו בחוק זה.

8. תיקון פקודת החוק הפלילי, 1936

פקודת החוק הפלילי, 1936 5, יתוקן כך :

(א) פסקה (ג) של הסייג לסעיף 181 – בטלה ;
(ב) אחרי סעיף 181 יבוא סעיף זה ;

181א. "התרת קשר נישואין על כרחה של אשה

התיר האיש קשר הנישואין על כרחה של האשה, באין פסק דין של בית משפט או בית דין מוסמך המחייב את האשה להתרת קשר הנישואין – האיש אשם בפשע ודינו מאסר עד חמש שנים".

9. ביצוע

שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה.

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני